Архив на публикациите

2018-10-24 Работодателят ми не спазва трудовите правила и трудовият договор, не ни изплаща отпуск. Пита В.И.

По отношение на работната заплата и трудовите правоотношения работодателят е дължен да спазва уговореното в трудовия договор, както и Кодекса на труда и другите приложими законови разпоредби.

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности включ...

Прочети
2018-07-20 Баба ми е взела кредит. Тя почина. Сега я търси съдебен изпълнител.

За да установите дали баба ви е имала право да получи кредит, трябва да видите какъв договор е подписала с банковата институция, за какъв срок, при какви условия и каква застраховка има. Възможно е застраховката да покрива някаква сума в този случай.

От друга страна, за да се стигне до ...

Прочети
2018-07-03 Здравейте,къщата ни е наследствена на мен и сестра ми.Аз живея в нея от както съм се родила.Баща ми почина, от тогава аз плащам данъци, ремонти. Сестра ми живее в друг град. Сега иска да и платя половината къща. Има ли закон, в който един имот който го ст

Заедно със сестра ви сте наследници на имота, оставен от родителите ви, като всеки притежава по 1/2 идеална част. Като съсобственици всеки от вас е с равно право на ползване на имота. Съгласно Закона за собствеността „Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предна...

Прочети
2018-07-03 Имам ЕТ с публични задължения. Ако го обявя в несъстоятелност, изпадам и аз в несъстоятелност като физическо лице? Отговарям ли с имуществото си за задълженията на ЕТ? Пита П.Д.

В правната доктрина е прието, че регистрирането като Едноличен търговец дава възможност физическото лице да извършва търговска дейност, но не води до възникване на нов правен субект. Едноличният търговец е физическото лице, поради което за всички свои задължения- независимо дали са възникнали от ...

Прочети
2018-07-03 Ползвам имот на родителите си от много години, без да имам договор за наем. Мога ли да се възползвам от давността и да придобия собствеността? Пита Т.Б.

„Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години” /Закон за собствеността/.  Процедурата по...

Прочети
2018-03-02 Здравейте,искам да попитам,тъй като имам запор на банковата сметка от ЧСИ и от заплатата,която е 800 лв взимам само минималната работна заплата,а останалото го тегли ЧСИ-то.Има ли това право тъй като имам и деца за които се грижа и какво мога да направя?

Гражданско-процесуалният кодекс (ГПК) определя сумите, които съдебният изпълнител може да удържа от вашата заплата:

Чл.446, ал.1 от ГПК посочва: "Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, ...

Прочети
2017-05-16 Мога ли да се облагодеталствам ,ако на моя собственост има комуникационна инфраструктура обслужваща интересите на телекомуникационна компания? Пита В.И.

Въпросът с облагодетелстването зависи от един фактор - дали предишният собственик е получил вече обезщетение за разполагането/преминаването на комуникационната техника.

Съгласно чл.287, ал.1 от Закона за електронните съобщения: "При изграждане на нови и/или разширение на съществува...

Прочети
2016-11-14 Съпругът ми почина през м.септември. Бракът ни е до 10 години. Нямаме деца. Родителите и бабите и дядовците му са починали. Наследници сме аз и брат му. На какъв наследствен дял имам право? Пита В.Ц.

При наследяване на починал съпруг е важно да се определи с кой кръг наследници наследява преживелия съпруг.

По силата на чл.9 от Закона за наследството, когато от брака няма деца и преживелия съпруг наследява с радители, братя и сестри са възможни две хипотези:

1. Когато съпру...

Прочети
2016-09-29 От 11 год. насам работя като секретар в училище. Дейността, която изпълнявам е просветна.Тази година се дипломирах и искам да работя като учителка. Въпросът ми към Вас е дали ще ми се зачита класа за прослужено време през годините, които съм работила като

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата урегулира случаите, при които като елемент на работната заплата се включва и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Наредбата е приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. и е в сила от 01.07.2007г.

В...

Прочети
2016-06-30 Бившата ми съпруга почина,неженена е. Детето беше при нея,има ли проблем да е при мен законно? Полага ли се помощ за него/на 13г/?

При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Ако не подпишат споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на ро...

Прочети
2016-06-30 На 28 юни 2016 г. лице придобива право за пенсиониране /навършва 60 години и 10 месеца/. Трябва ли да му бъде предоставено предизвестие / по КТД - 2 месеца/ за прекратяване на трудово правоотношение?

По силата на Кодекса на труда Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Размерът на предизвестието е съобразно срокът, договорен в индивидуалния трудов договор ...

Прочети
2016-06-30 Как да освободя от данък МПС-мотоциклет, който е бракуван, но нямам документ за това?

За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не с...

Прочети
2016-03-23 Живея на първият етаж и не ползвам асансьора. Досега плащам само за ремонта му, но искат да ми удържат и такса за годишната инспекция. Редно ли е?

Разходите, от които може да освободите етажите/апартаментите, които не ползват асансьор, но само след решение на общото събрание на етажната собственост са  разходите по чл.51, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост/ЗУЕС/. Това са разходите за управление и поддържане на общите ...

Прочети
2016-02-18 Родителите на съпруга ми му дариха апартамент, но си запазиха правото на ползване. В тази връзка имам следните въпроси: 1. Може ли дарението да бъде отменено? 2. Братът на съпруга ми може ли да претендира дял от имота? 3. Как да се промени сделката по

При дарението собствеността се прехвърля от дарителя на надарения със сключването на сделката. Възможно е, при определени условия, дарителят да иска отмяна на дарението, но те са предвидени в Закона за задължеенията и договорите: "Дарението може да бъде отменено, когато дареният:

а...

Прочети
2015-12-12 ПОЛУЧАВА ЛИ ВОЕНЕН ПЕНСИОНЕР ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ПО КОДЕКСА НА ТРУДА. ПЕНСИОНИРАХ СЕ ПРЕЗ 1998 г И СЪМ ВОЕНЕН ПЕНСИОНЕР , ПРЕЗ 2003 г ЗАПОЧНАХ РАБОТА В ЕДНА ФИРМА И НАПРАВИХ 11 г 07м 12 дни СТАЖ НАПУСНАХ РАБОТА НА 10.11.2014 г КАТО ИМАХ ГОДИНИТЕ КОИТО СЕ ИЗИСКВ

Здравейте,

На 03.07.2014г. Върховният касационен съд прие задължителна практика по чл.290 от Гражданско-процесуалният кодекс, съгласно която когато безспорно е установено, че лицето при освобождаване му от кадрова военна служба е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен ...

Прочети
2015-11-26 След навършване на пълнолетие на децата, какво става със жилището на съпруга ми, в което, съгласно съдебното решение, бях оставена да живея с децата до навършване на пълнолетието им? Пита Е.Г.

Съдебното решение, с което е прекратен бракът ви с развод и вие сте оставена в жилището на съпруга до навършване на пълнолетие на децата ви, е актът, с който сти определена за ползвател на жилището. В случая това ползване е до определен срок - навършване на пълнолетието на децата, и с настъпванет...

Прочети
2015-10-13 Бихте ли обяснили разликата между чл.226, ал.1, т.2 и т.15 от ЗМВР? Пита А.О.

Посочените от вас нормативни текстове касят законови възможности за прекратяване на служебното правоотношение на служители от системата на МВР.

Съгласно чл.226, ал.1, т.2 от ЗМВР служебното правоотношение се прекратява след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако...

Прочети
2015-09-30 Започнах работа на 23.05.2015 като едва на 15.09.2015 подписах договор, който е с задна дата, която е като деня в който започнах. Имам съмнение, че договора ми е неистински, защото е посочено друго лице като работодател и се съмнявам, че са ми били плащан

По силата на Кодекса на труда, работодателят следва да уведоми териториалната дирекция на НАП за сключения трудов договор в 3 дневен срок от подписването му. Чисто формално копие на трудовия договор не се представя на НАП, поради което не е изключено да бъде направено уведомяване, без да е подпис...

Прочети
2015-09-14 Започнах производство по обстоятелствена проверка, но от общината ми искат данъчна оценка за имота? Какво се прави в този случай? Пита А.Ц.

Част от производството по обстоятелствена проверка включва именно получаването на данъчна оценка и скица за ползвания поземлен имот, наред с финала на тази процедура - нотариалният акт за собственост. Производството се води пред общината по местонахождение на имота, поради което е неясно защо ви ...

Прочети
2015-09-14 Имам кредит и съм в майчинство. Ако забавя някоя вноска, могат ли да ми удържат от майчинството и какво могат да ми вземат, при положение че нямам никакво имущество? Пита М.П.

Кодексът за социално осигряване посочва, че: " Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държав...

Прочети
2015-09-12 При нотариус прехвърлихме автомобил, а следваше да направим единствено пълномощни. Стана грешка. можем ли при същия нотариус до поправим нещата? Пита С.М.

За поправяне на нещата може да се говори в две насоки. Първата е заедно с купувача и продавача да изповядате нова сделка, при която автомобилът се прехвърли отново между страните - в случая обратно от купувача на продавача! Това е най-бързият и лесен начин за поправяне на грешката, като отново се...

Прочети
2015-09-12 Мога ли да осъдя работодателя си, затова че два месеца работих без трудов договор и без заплащане! Пита Е.М.

Възможно е стига да докажете същесдтвуването на трудово правоотношение. Съгласно чл.405а от Кодекса на труда: "Когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2, съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление, издадено от контролните органи ...

Прочети
2015-09-12 При шофиране с отнето СУМПС за неплатени глоби неправоспособен водач ли съм т.е. по чл.150 от ЗДВП! Пита Й.И.

Член 150 от Закона за движението по пътищата изисква всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, да се управлява от правоспособен водач, който притежава надлежно свидетество за управление на моторно превозно средство. В тази връзка непра...

Прочети
2015-09-12 Има ли правна уредба на подписа? Само подписът на личната карта ли е валиден или едно лице може да ползва няколко подписа! Пита Д.Д.

В българското право не съществува легална дефиниция на подпис, а само е уредено неговото задължително използване в редица нормативни актове. В правната доктрина е прието становището, че подписът съставлява саморъчно изписване на името на физическото лице или на стилизирана част от него. редица ли...

Прочети
2015-09-12 Какво следва да направя, за да предлагам уеб услуги? Какви юридически действия да предприема, за да предлагам уеб услуги? Пита И.И.

За да предлагате търговски услуги и развивате търговска дейност /в случая - по договори за поръчка и изработка на уеб услуги и др./ и това да е основната ви дейност, е най-правилно и икономически целесъобразно да се регистрирате като търговец по смисъла на търговския закон. Най-общо казано това о...

Прочети
2015-06-22

ФИРМИТЕ ПЛАЩАТ ПО – ВИСОКИ ТАКСИ В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОГАТО ПОЛЗВАТ ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА СВОЯТА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

Сериозен проблем пред етажната собственост е начинът на определяне на таксите на дружествата /фирмите/, които извършват своята дейност във вхо...

Прочети
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com