2018-10-24

Установих, че трудовият ми договор не е регистриран никъде. Работих при този работодател 2 месеца. Какво да правя? Пита А.К.

Кодексът на труда е превидил възможност за обявяване съществуването на трудово правоотношение, когато такова не е обявено по надлежния ред от работодателя.

Съгласно чл. 405а.  "Когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 (Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.), съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление, издадено от контролните органи на инспекцията по труда. В тези случаи съществуването на трудовото правоотношение може да се установява с всички доказателствени средства. В постановлението се определя началната дата на възникването на трудовото правоотношение".  

Отношенията между страните до издаване на постановлението се уреждат като при действителен трудов договор, ако работникът или служителят е бил добросъвестен при постъпването на работа. Т.е. желаел е възникване на трудово правоотношение и е считал, че такова е налице. 

Въз основа на постановлението контролните органи на инспекцията по труда дават предписание на работодателя да предложи на работника или служителя сключване на трудов договор. Трудовият договор се сключва от датата на възникването на трудовото правоотношение, определена в постановлението. Ако такава дата не е определена, трудовият договор се сключва от датата на издаване на постановлението.  

Когато между страните не се сключи трудов договор, постановлението замества трудовия договор и той се смята за сключен за неопределено време при 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден.  Работодателят може да обжалва предписанието, съответно постановлението, по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по своето седалище или постоянен адрес в 14-дневен срок от връчването му. Обжалването не спира изпълнението на акта.  Ако съдът отмени обжалвания акт, работодателят може да прекрати трудовия договор едностранно без предизвестие.

Следва да се обърнете към Инспекцията по труда с искане да се приложи предвидената в Кодекса на труда хипотеза.

Назад
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com