2019-01-23

Ползвах платен годишен отпуск и работодателят отказа да ми плати за времето на отпуска. Има ли право? Пита Р.Г.

Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, размерът на който е не по-малко от 20 работни дни, като страните могат да договорят и по-голям размер. Както и самото му наименование подсказва, този отпуск се заплаща от работодателя. Съгласно чл.177 от Кодекса на труда:

"За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер".

Така че няма как работодателят да ви откаже заплащане на дължимото възнаграждение. В случай че считате правата си за нарушени, можете да се обърнете към Инспекцията по труда.

Назад
АДРЕС: 1000 СОФИЯ,
ул. „ЦАР АСЕН” 8,
ет.1, ап.3
GSM: -00359 888 857 488-
-00359 2 974 67 68-
email: office@martinyankov.com